[5α,7α(S)]-α-tert-butyl-17-(cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-18,19-dihydro-3-hydroxy-6-methoxy-α-methyl-6,14-ethenomorphinan-7-methanol hydrochloride Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

[5α,7α(S)]-α-tert-butyl-17-(cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-18,19-dihydro-3-hydroxy-6-methoxy-α-methyl-6,14-ethenomorphinan-7-methanol hydrochloride

 

Stofgegevens

CAS-nummer
53152-21-9
EG-nummer
258-396-8

Engelse naam
[5α,7α(S)]-α-tert-butyl-17-(cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-18,19-dihydro-3-hydroxy-6-methoxy-α-methyl-6,14-ethenomorphinan-7-methanol hydrochloride
Molecuulformule
C29-H42-Cl-N-O4
SMILES
Cl.CO[C@]12CC[C@@]3(C[C@@H]1[C@](C)(O)C(C)(C)C)[C@H]1CC4=C5C(O[C@@H]2[C@@]35CCN1CC1CC1)=C(O)C=C4
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
[5α,7α(S)]-α-tert-butyl-17-(cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-18,19-dihydro-3-hydroxy-6-methoxy-α-methyl-6,14-ethenomorphinan-7-methanol hydrochloride
(53152-21-9)
Specifieke naam ECHA
[5α,7α(S)]-α-tert-butyl-17-(cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-18,19-dihydro-3-hydroxy-6-methoxy-α-methyl-6,14-ethenomorphinan-7-methanol hydrochloride
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid