(6α,9α,11β,16α)-9-bromine-6-fluoro-11,16,17,21-tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(6α,9α,11β,16α)-9-bromine-6-fluoro-11,16,17,21-tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione

 

Stofgegevens

EG-nummer
923-618-0

Engelse naam
(6α,9α,11β,16α)-9-bromine-6-fluoro-11,16,17,21-tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
(6α,9α,11β,16α)-9-bromine-6-fluoro-11,16,17,21-tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
Specifieke naam ECHA
(6α,9α,11β,16α)-9-bromine-6-fluoro-11,16,17,21-tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid