(6α,17α)-19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,6,17-triol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(6α,17α)-19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,6,17-triol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
27521-34-2
EG-nummer
641-774-5
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
(6α,17α)-19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,6,17-triol
Molecuulformule
C20-H24-O3
SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@H](O)C4=C3C=CC(O)=C4)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
(6α,17α)-19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,6,17-triol
(27521-34-2)
Specifieke naam ECHA
(6α,17α)-19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,6,17-triol
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid