(3β)-Solanid-5-ene-3,18-diol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 22:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(3β)-Solanid-5-ene-3,18-diol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
468-45-1
EG-nummer
820-112-0

Engelse naam
(3β)-Solanid-5-ene-3,18-diol
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 22:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 22:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 22:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
(3β)-Solanid-5-ene-3,18-diol
(468-45-1)
Specifieke naam ECHA
(3β)-Solanid-5-ene-3,18-diol
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid