(3β)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)oxy]-Androst-5-en-17-one Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(3β)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)oxy]-Androst-5-en-17-one

 

Stofgegevens

CAS-nummer
3798-17-2
EG-nummer
840-626-9

Engelse naam
(3β)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)oxy]-Androst-5-en-17-one
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
(3β)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)oxy]-Androst-5-en-17-one
(3798-17-2)
Specifieke naam ECHA
(3β)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)oxy]-Androst-5-en-17-one
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid