(3β)-17-(1,1,1-trifluoromethanesulfonate)-Androsta-5,16-diene-3,17-diol, 3-(2,2,2-trifluoroacetate) Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 07:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(3β)-17-(1,1,1-trifluoromethanesulfonate)-Androsta-5,16-diene-3,17-diol, 3-(2,2,2-trifluoroacetate)

 

Stofgegevens

CAS-nummer
1802323-89-2
EG-nummer
840-627-4

Engelse naam
(3β)-17-(1,1,1-trifluoromethanesulfonate)-Androsta-5,16-diene-3,17-diol, 3-(2,2,2-trifluoroacetate)
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 07:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 07:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 07:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
(3β)-17-(1,1,1-trifluoromethanesulfonate)-Androsta-5,16-diene-3,17-diol, 3-(2,2,2-trifluoroacetate)
(1802323-89-2)
Specifieke naam ECHA
(3β)-17-(1,1,1-trifluoromethanesulfonate)-Androsta-5,16-diene-3,17-diol, 3-(2,2,2-trifluoroacetate)
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid