(17β)-3-{[alkyl(dimethyl)silyl]substituted}estratetraen-17-ol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(17β)-3-{[alkyl(dimethyl)silyl]substituted}estratetraen-17-ol

 

Stofgegevens

Engelse naam
(17β)-3-{[alkyl(dimethyl)silyl]substituted}estratetraen-17-ol
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
(17β)-3-{[alkyl(dimethyl)silyl]substituted}estratetraen-17-ol
Specifieke naam ECHA
(17β)-3-{[alkyl(dimethyl)silyl]substituted}estratetraen-17-ol
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid