(17α)-17-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one-16,16,17-d3 Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(17α)-17-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one-16,16,17-d3

 

Stofgegevens

CAS-nummer
2026643-10-5
EG-nummer
867-599-6

Engelse naam
(17α)-17-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one-16,16,17-d3
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
(17α)-17-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one-16,16,17-d3
(2026643-10-5)
Specifieke naam ECHA
(17α)-17-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one-16,16,17-d3
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid