(complexe) aardolie- en steenkoolderivaten | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 1:47 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(Complexe) Aardolie- En Steenkoolderivaten

Stofgegevens

 
Stofnaam
(complexe) aardolie- en steenkoolderivaten
Synoniem
EG nrs. beginnend met 232, 263, 265-275, 277, 278, 283-285, 287, 289, 291-298, 300, 302, 305-310
Functionele stofgroep
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 1:47 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 1:47 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 1:47 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 1:47 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
(complexe) aardolie- en steenkoolderivaten
Specifieke naam op SZW-lijst (complexe) aardolie- en steenkoolderivaten
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten

1:

Slechts voor zover stoffen beginnend met deze code expliciet zijn ingedeeld. Voor sommige van deze derivaten geldt voorts dat ze niet als kankerverwekkend ingedeeld hoeven worden indien kan worden aangetoond dat ze minder dan 0.1% benzeen en/of 0.005% benzo[a]pyreen dan wel minder dan 0.1% 1,3-butadieen of 3% DMSO-extract bevatten. Voor een nadere specificatie hiervan zie: Publicatieblad L353 van 16 december 2008: Bijlage VI van Verordening (EG) Nr. 1272/2008.

2:

De expliciet ingedeelde leden van deze groep staan op de ZZS-lijst en CLP bijlage VI