dicofol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 12/3/2022 om: 11:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Dicofol

Stofgegevens

 
Stofnaam
dicofol
Engelse naam
dicofol
CAS-nummer
115-32-2
EG-nummer
204-082-0
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
Dcfl
SIKB-id
629
Molecuulformule
C14-H9-Cl5-O
SMILES
OC(C1=CC=C(Cl)C=C1)(C1=CC=C(Cl)C=C1)C(Cl)(Cl)Cl
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Biociden
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst KRW prioritaire stoffen
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
organohalogenen
organochloorverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator (opens in a new tab)
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 12/3/2022 om: 11:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
dicofol
(115-32-2)
Specifieke naam op ZZS dicofol
Op ZZS lijst vanwege KRW Prioritair gevaarlijke stoffen KRW lijst
Op ZZS lijst vanwege OSPAR OSPAR lijst van stoffen voor prioritaire actie
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
dicofol
(115-32-2)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
KRW prioritaire stoffen
dicofol
(115-32-2)
Specifieke naam op KRW dicofol
Geplaatst als Prioritair gevaarlijke stof
OSPAR
dicofol
(115-32-2)
Specifieke naam op OSPAR dicofol
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) 2004 (Finland)
Review statement over achtergrond document 2008
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 12/3/2022 om: 11:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm dicofol
(115-32-2)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) 1,3E-03 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 3,2E-05 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal)
Milieu Biota Landoppervlaktewateren Biota wettelijk MKN 33 µg/kg
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR
Milieu Grond Grond Indicatief MTR
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 5,29E-07 µg/m3

Toelichtende voetnoot

33:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (JG-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (JG-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘jaargemiddelde waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term JG-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

37:

Maximaal aanvaardbare concentratie (MAC-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (MAC-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘Maximaal aanvaardbare waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term MAC-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

91:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

94:

Maximaal aanvaardbare concentratie

53:

Milieukwaliteitsnorm

61:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

178:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2027

2:

Niet afgeleid, geen/onvoldoende gegevens.

3:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2027

4:

Niet afgeleid, geen/onvoldoende gegevens.

5:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2027

6:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiële status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

7:

Deze indicatieve luchtnorm is afgeleid met een methode die op dit moment niet meer wordt gehanteerd. Bij overschrijdingen van de normwaarden kunt u via de helpdesk contact opnemen met het RIVM om de status van de normwaarde te checken. Het RIVM kan op verzoek van het bevoegd gezag een actueel (Indicatief) MTR afleiden. Het RIVM werkt aan verbetering van deze indicatieve normen.

Let op!

Geprint op: 12/3/2022 om: 11:01 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten