4,4'-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl)ethylideen] difenol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-6-2024 om: 20:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4,4'-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl)ethylideen] difenol

 
Stofgegevens
Stofnaam 4,4'-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl)ethylideen] difenol
Engelse naam 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene] diphenol
CAS-nummer 1478-61-1
EG-nummer 216-036-7
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Synoniem bisfenol AF
bisphenol AF
Molecuulformule C15-H10-F6-O2
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(O)C=C1)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep PFAS

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 14-6-2024 om: 20:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
4,4'-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl)ethylideen] difenol - VERWIJDERD VAN LIJST
(1478-61-1)
Datum verwijdering 11-09-2018
Reden verwijdering Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof behoort tot de PFAS-verbindingen. Deze voldoen aan de criteria voor opname op de pZZS lijst. Omdat er voor deze stof ook een zelfclassificatie bestaat, is deze stof van de pZZS lijst verwijderd.

2:

De vermelding van de zelfclassificatie op de ECHA website is niet getoetst door het RIVM. Een CLP zelfclassificatie als CMR 1A of 1B kan voor het bevoegd gezag aanleiding zijn om de stof als ZZS te beschouwen.

1:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.

Let op!

Geprint op: 14-6-2024 om: 20:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 14-6-2024 om: 20:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
4,4'-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl)ethylideen] difenol
(1478-61-1)
Specifieke naam CMR 4,4'-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl)ethylideen] difenol; bisfenol AF
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008, wijzigingen volgens 21e ATP
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
CMR volgens zelfclassificatie
4,4'-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl)ethylideen] difenol
(1478-61-1)
Specifieke naam ECHA 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol; bisphenol AF
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/17510
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 maart 2024

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.