kobaltdichloride pentahydraat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-6-2024 om: 00:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

kobaltdichloride pentahydraat

 
Stofgegevens
Stofnaam kobaltdichloride pentahydraat
Engelse naam cobalt dichloride pentahydrate
CAS-nummer 20579-56-0
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep ZZS kobaltverbindingen
kobaltdichloride
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 19-6-2024 om: 00:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
kobaltdichloride
(7646-79-9)
kobaltdichloride pentahydraat
(20579-56-0)

(behoort tot kobaltdichloride)
Specifieke naam op ZZS
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
23-5-2019
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
kobaltdichloride
(7646-79-9)
kobaltdichloride pentahydraat
(20579-56-0)

(behoort tot kobaltdichloride)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1 MVP 1
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Deze vermelding geldt ook voor alle hydraten van deze verbinding.

2:

Deze stof staat niet op de kandidaatslijst maar wordt genoemd in een support document voor opname op de kandidaatslijst

1:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

Let op!

Geprint op: 19-6-2024 om: 00:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm kobaltdichloride
(7646-79-9)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 0,50 µg/m3

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

gemeten als kobalt

Let op!

Geprint op: 19-6-2024 om: 00:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
kobaltdichloride
(7646-79-9)
Specifieke naam CMR kobaltdichloride
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR Categorie 2 volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR-stoffen SZW
kobaltdichloride
(7646-79-9)
Specifieke naam op SZW-lijst kobaltdichloride
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2024-132
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten