cyclohexanon Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

cyclohexanon

 

Stofgegevens

CAS-nummer
108-94-1
EG-nummer
203-631-1
UN-nummer
1915
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
cyclohexanone
Aquo-code
cycC6on
SIKB-id
542
Molecuulformule
C6-H10-O
SMILES
O=C1CCCCC1
Functionele stofgroepen
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroepen
aldehydes
ketonen

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
cyclohexanon - VERWIJDERD VAN LIJST
(108-94-1)
Datum verwijdering
15-4-2019
Reden verwijdering
Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
cyclohexanon
(108-94-1)
Stofklasse voor luchtemissies
gO.2
Emissiegrenswaarde
50 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm cyclohexanon
(108-94-1)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren ernstig risiconiveau (opgelost)
Milieu Grond Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof)
150 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem)
2,0 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem)
2,0 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem)
150 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie)
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof)
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem)
2,0 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
45 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie)
Milieu Grond kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie)
Milieu Grondwater Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost)
0,5 µg/l
Milieu Grondwater Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost)
15000 µg/l
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min
50 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min, ppm
12,3 ppm
Mens Grenswaarde werknemer Aanduiding
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
20 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
200 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
2.000 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
cyclohexanon
(108-94-1)
UN-nummer 1915
Benaming en beschrijving 3.1.2 CYCLOHEXANON
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T2
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBF
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 30

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
cyclohexanon
(108-94-1)
UN-nummer 1915
Benaming en beschrijving 3.1.2 CYCLOHEXANON
GEVI-code 30
Stofindeling weg en spoor LF1
Stofindeling water LF1

Voetnoten