cyclohexaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 8/11/2022 om: 4:56 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Cyclohexaan

Stofgegevens

 
Stofnaam
cyclohexaan
Engelse naam
cyclohexane
CAS-nummer
110-82-7
UN-nummer
1145
EG-nummer
203-806-2
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
cycC6a
SIKB-id
540
Molecuulformule
C6-H12
SMILES
C1CCCCC1
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst RIVM stofadviezen
Lijst PBT/vPvB volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep
cycloalkanen

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 8/11/2022 om: 4:56 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel {substanceListPhrase} zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel {substanceListPhrase} zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
cyclohexaan
(110-82-7)
Stofklasse voor luchtemissies gO.2
Grensmassastroom 500 g/uur
Emissiegrenswaarde 50 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel {substanceListPhrase} zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel {substanceListPhrase} zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel {substanceListPhrase} zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
cyclohexaan
(110-82-7)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII cyclohexaan
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Annex XVII

Toelichtende voetnoten

1:

Het bevoegd gezag kan dit stofadvies opvragen via de helpdesk van deze website.

Let op!

Geprint op: 8/11/2022 om: 4:56 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm cyclohexaan
(110-82-7)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 1,2 µg/l
Milieu Grond Grond indicatieve interventiewaarde (droge stof)
Milieu Grondwater Grondwater indicatieve interventiewaarde (opgelost)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 700 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 1400 mg/m3

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

10:

tijdgewogen gemiddelde

11:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Voor deze stof is op ad-hoc basis een indicatieve interventiewaarde of een risicogrens afgeleid. Deze waarde is niet beleidsmatig vastgesteld. Nadere informatie is te verkrijgen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

2:

Voor deze stof is op ad-hoc basis een indicatieve interventiewaarde of een risicogrens afgeleid. Deze waarde is niet beleidsmatig vastgesteld. Nadere informatie is te verkrijgen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

3:

Voor deze stof is informatie beschikbaar. Deze kan worden opgevraagd via de helpdesk van deze website.

Let op!

Geprint op: 8/11/2022 om: 4:56 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

ADR
cyclohexaan
(110-82-7)
UN-nummer 1145
Benaming en beschrijving 3.1.2 CYCLOHEXAAN
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBF
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 33

Voetnoten

Brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C).
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
cyclohexaan
(110-82-7)
UN-nummer 1145
Benaming en beschrijving 3.1.2 CYCLOHEXAAN
GEVI-code 33
Stofindeling weg en spoor LF2
Stofindeling water LF2

Voetnoten

zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C)
Brandbare vloeistof klasse 2
Brandbare vloeistof klasse 2
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel {substanceListPhrase} zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel {substanceListPhrase} zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
PBT/vPvB volgens zelfclassificatie
cyclohexaan
(110-82-7)
Specifieke naam ECHA Cyclohexane
Zelfclassificatie als PBT of vPvB ECHA Substance Infocard

Toelichtende voetnoten

1:

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.

ECHA database geraadpleegd op 17 mei 2022