cyanide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 8/11/2022 om: 4:46 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Cyanide

Stofgegevens

 
Stofnaam
cyanide
Engelse naam
cyanide
CAS-nummer
57-12-5
UN-nummer
1935; 1935; 1935
Aquo-code
CN
SIKB-id
536
Molecuulformule
C-N
SMILES
[C-]#N
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep
cyaniden

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 8/11/2022 om: 4:46 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 8/11/2022 om: 4:46 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm cyanide
(57-12-5)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren ernstig risiconiveau (opgelost)
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht op waterbeheerder) 50 µg/l
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht tot het drinkwaterbedrijf) 50 µg/l
Milieu Grond Grond interventiewaarde (droge stof) 20 mg/kg
Milieu Grond Achtergrondwaarde (droge stof; bij toepassing in oppervlaktewater en voor de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam) 3,0 mg/kg
Milieu Grond Achtergrondwaarde (droge stof; bij toepassing op of in de bodem) 3,0 mg/kg
Milieu Grond Maximale waarde bodemfunctieklasse wonen / Maximale waarden kwaliteitsklasse wonen (droge stof) 3,0 mg/kg
Milieu Grond Maximale waarde bodemfunctieklasse industrie / Maximale waarde kwaliteitsklasse industrie (droge stof) 20 mg/kg
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Maximale emissiewaarde (via gestandaardiseerde uitlogingstoets met Liquid/Solid ratio 10)
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof)
Milieu Grond Maximale waarde verspreiden baggerspecie in zoet oppervlaktewater / Maximale waarde kwaliteitsklasse A (droge stof)
Milieu Grond Interventiewaarde bodem onder oppervlaktewater / Maximale waarde kwaliteitsklasse B (droge stof) 20 mg/kg
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem onder oppervlaktewater: Maximale emissiewaarde (via gestandaardiseerde uitlogingstoets met een Liquid/Solid ratio van 10)
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem onder oppervlaktewater: Emissietoetswaarde (droge stof)
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 5 µg/l
Milieu Grondwater Grondwater interventiewaarde (opgelost) 1500 µg/l

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

183:

Europese milieukwaliteitseis voor oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water.

186:

Kwaliteitseisen voor oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van drinkwater.

Voetnoten

1:

als CN

2:

als CN

3:

vrij cyanide

4:

Bij gehalten die de Achtergrondwaarde overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van uitdamping. Wanneer uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, moet bij overschrijding van de Achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch Toelaatbare Concentratie in Lucht).

vrij

5:

Bij gehalten die de Achtergrondwaarde overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van uitdamping. Wanneer uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, moet bij overschrijding van de Achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch Toelaatbare Concentratie in Lucht).

vrij

6:

In oppervlaktewater wordt geen grond toegepast die niet afkomstig is van de bodem onder het oppervlaktewater en die de Maximale waarden voor de functieklasse industrie overschrijdt.

Bij gehalten die de Achtergrondwaarde overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van uitdamping. Wanneer uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, moet bij overschrijding van de Achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch Toelaatbare Concentratie in Lucht).

vrij

7:

vrij

nvt

8:

vrij

nvt

9:

De Maximale waarden kwaliteitsklasse A zijn gebaseerd op een bepaald Herverontreinigingsniveau (HVN). Voor de stoffen waarvoor geen HVN is afgeleid gelden de Achtergrondwaarden en de toetsingsregels voor de Achtergrondwaarden.

vrij

10:

Bij gehalten die de Achtergrondwaarde overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van uitdamping. Wanneer uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, moet bij overschrijding van de Achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch Toelaatbare Concentratie in Lucht).

vrij

11:

vrij

nvt

12:

vrij

nvt

13:

De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit betekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van een strengere rapportagegrens mag ook, mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het beoordelen van het meetresultaat < rapportagegrens AS3000 mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert (zonder< teken), moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de vereiste rapportagegrens AS3000.

vrij cyanide

14:

De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit betekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van een strengere rapportagegrens mag ook, mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het beoordelen van het meetresultaat < rapportagegrens AS3000 mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert (zonder< teken), moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de vereiste rapportagegrens AS3000.

vrij cyanide

Let op!

Geprint op: 8/11/2022 om: 4:46 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

ADR
cyanide
(57-12-5)
cyanide
(57-12-5)
cyanide
(57-12-5)
UN-nummer 1935
1935
1935
Benaming en beschrijving 3.1.2 CYANIDE, OPLOSSING, N.E.G.
CYANIDE, OPLOSSING, N.E.G.
CYANIDE, OPLOSSING, N.E.G.
Klasse 2.2 6.1 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 T4
T4
T4
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
III
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 274 525 274 525 274 525
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
100 ml
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E5
E4
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP8 MP17
MP15
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T14
T11
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP27 TP2 TP27 TP2 TP28
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10CH
L4BH
L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/E)
2 (D/E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S14
S9 S19
S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 66 60 60

Voetnoten

Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Oplossingen van anorganische cyaniden met een totaal gehalte aan cyanide-ionen van meer dan 30% moeten worden ingedeeld in verpakkingsgroep I, met een totaal gehalte aan cyanide-ionen van meer dan 3% en ten hoogste 30% moeten worden ingedeeld in verpakkingsgroep II en met een totaal gehalte aan cyanide-ionen van meer dan 0,3% en ten hoogste 3% moeten worden ingedeeld in verpakkingsgroep III.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Oplossingen van anorganische cyaniden met een totaal gehalte aan cyanide-ionen van meer dan 30% moeten worden ingedeeld in verpakkingsgroep I, met een totaal gehalte aan cyanide-ionen van meer dan 3% en ten hoogste 30% moeten worden ingedeeld in verpakkingsgroep II en met een totaal gehalte aan cyanide-ionen van meer dan 0,3% en ten hoogste 3% moeten worden ingedeeld in verpakkingsgroep III.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Oplossingen van anorganische cyaniden met een totaal gehalte aan cyanide-ionen van meer dan 30% moeten worden ingedeeld in verpakkingsgroep I, met een totaal gehalte aan cyanide-ionen van meer dan 3% en ten hoogste 30% moeten worden ingedeeld in verpakkingsgroep II en met een totaal gehalte aan cyanide-ionen van meer dan 0,3% en ten hoogste 3% moeten worden ingedeeld in verpakkingsgroep III.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 4 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 4 bar of minder aanvaardbaar is.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 4 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 4 bar of minder aanvaardbaar is.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 2,65 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 2,65 bar of minder aanvaardbaar is.
zeer giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
cyanide
(57-12-5)
cyanide
(57-12-5)
cyanide
(57-12-5)
UN-nummer 1935
1935
1935
Benaming en beschrijving 3.1.2 CYANIDE, OPLOSSING, N.E.G.
CYANIDE, OPLOSSING, N.E.G.
CYANIDE, OPLOSSING, N.E.G.
GEVI-code 66 60 60
Stofindeling weg en spoor LTW LTW LTW
Stofindeling water LTW LTW LTW

Voetnoten

zeer giftige stof
giftige of zwak giftige stof
giftige of zwak giftige stof
Vloeistof die met water giftig gas ontwikkelt
Vloeistof die met water giftig gas ontwikkelt
Vloeistof die met water giftig gas ontwikkelt
Vloeistof die met water giftig gas ontwikkelt
Vloeistof die met water giftig gas ontwikkelt
Vloeistof die met water giftig gas ontwikkelt
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel {substanceListPhrase} zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel {substanceListPhrase} zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoten