1,2-benzeendicarbonzuur, di-C7-11 vertakte en lineaire alkylesters Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/3/2023 om: 4:29 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2-Benzeendicarbonzuur, Di-C7-11 Vertakte En Lineaire Alkylesters

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,2-benzeendicarbonzuur, di-C7-11 vertakte en lineaire alkylesters
Engelse naam
1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters
CAS-nummer
68515-42-4
EG-nummer
271-084-6
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Synoniem
1,2-benzeendicarbonzuur, di-C7-11 vertakte en niet-vertakte alkylesters
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS ftalaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator (opens in a new tab)
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/3/2023 om: 4:29 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
1,2-benzeendicarbonzuur, di-C7-11 vertakte en lineaire alkylesters
(68515-42-4)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
1,2-benzeendicarbonzuur, di-C7-11 vertakte en lineaire alkylesters
(68515-42-4)
Specifieke naam in REACH bijlage XIV 1,2-benzeendicarbonzuur, di-C7-11 vertakte en niet-vertakte alkylesters
Verbod en vrijstelling volgens REACH Bijlage XIV
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 6/3/2023 om: 4:29 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/3/2023 om: 4:29 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
1,2-benzeendicarbonzuur, di-C7-11 vertakte en lineaire alkylesters
(68515-42-4)
Specifieke naam CMR 1,2-benzeendicarbonzuur, di-C7-11-vertakte en lineaire alkylesters
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
1,2-benzeendicarbonzuur, di-C7-11 vertakte en lineaire alkylesters
(68515-42-4)
Specifieke naam op SZW-lijst 1,2-benzeendicarbonzuur
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2023-30
CMR volgens zelfclassificatie
1,2-benzeendicarbonzuur, di-C7-11 vertakte en lineaire alkylesters
(68515-42-4)
Specifieke naam ECHA 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/10613
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 17 januari 2023

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.