Di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 03/03/2024 om: 23:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Di-Ethyleentriaminepenta-Azijnzuur

 
Stofgegevens
Stofnaam Di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur
Stofafkorting DTPA
Engelse naam N-carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(acetic acid)
CAS-nummer 67-43-6
EG-nummer 200-652-8
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code DTPA
SIKB-id 3695
Synoniem pentetic acid
N-carboxymethyliminobis (ethyleennitrilo) tetraazijnzuur
Molecuulformule C14-H23-N3-O10
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC(O)=O
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST
Lijst CMR-stoffen SZW
indicatieve drinkwaterrichtwaarden
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 03/03/2024 om: 23:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
Di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur (DTPA)
(67-43-6)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 8-7-2022
Potentiële ZZS
Di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur - VERWIJDERD VAN LIJST (DTPA)
(67-43-6)
Datum verwijdering 30-10-2020
Reden verwijdering Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
Di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur (DTPA)
(67-43-6)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

De vermelding van de zelfclassificatie op de ECHA website is niet getoetst door het RIVM. Een CLP zelfclassificatie als CMR 1A of 1B kan voor het bevoegd gezag aanleiding zijn om de stof als ZZS te beschouwen.

1:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk

Let op!

Geprint op: 03/03/2024 om: 23:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm Di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur (DTPA)
(67-43-6)
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - Indicatoren - Signaleringsparameters 1 µg/l
Mens Drinkwater Indicatieve drinkwaterrichtwaarde 700 µg/l

Toelichtende voetnoot

190:

Deze kwaliteitseisen zijn bedoeld voor het signaleren van mogelijke verontreinigingen. Wanneer de aangegeven waarde (1 μg/l) wordt gemeten is er geen risico voor de volksgezondheid, maar zal er nader onderzoek plaats vinden. Deze parameters (als groep) zijn bedoeld om de kwaliteit van de bron te bewaken.

187:

Een drinkwaterrichtwaarde is een gezondheidskundig onderbouwde veilige risicogrens voor een individuele stof in drinkwater die niet wettelijk is vastgelegd.

Voetnoten

1:

Deze stof valt onder de zogenaamde “overige antropogene stoffen” uit het Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregeling. Deze parameters (als groep) zijn bedoeld om de kwaliteit van de bron te bewaken en voor het signaleren van mogelijke verontreinigingen. Wanneer de signaleringsparameter van 1 μg/l wordt gemeten is er geen risico voor de volksgezondheid, maar zal er nader onderzoek plaats vinden.

Let op!

Geprint op: 03/03/2024 om: 23:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
Di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur (DTPA)
(67-43-6)
Specifieke naam CMR N-carboxymethyliminobis (ethyleennitrilo) tetraazijnzuur
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
Di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur (DTPA)
(67-43-6)
Specifieke naam op SZW-lijst N-carboxymethyliminobis (ethyleennitrilo) tetraazijnzuur
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2024-132
CMR volgens zelfclassificatie
Di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur (DTPA)
(67-43-6)
Specifieke naam ECHA N-carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(acetic acid)
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/36264
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 augustus 2023

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.