difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl) fosfineoxide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22/02/2024 om: 04:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Difenyl(2,4,6-Trimethylbenzoyl) Fosfineoxide

 
Stofgegevens
Stofnaam difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl) fosfineoxide
Engelse naam diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide
CAS-nummer 75980-60-8
EG-nummer 278-355-8
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Synoniem 2,4,6-Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide
Molecuulformule C22-H21-O2-P
SMILES CC1=CC(C)=C(C(=O)P(=O)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C(C)=C1
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst RIVM stofadviezen
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 22/02/2024 om: 04:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl) fosfineoxide - VERWIJDERD VAN LIJST
(75980-60-8)
Datum verwijdering 5-11-2019
Reden verwijdering Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst
Stofklassen voor luchtemissies
difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl) fosfineoxide
(75980-60-8)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Stoffen zijn van de lijst verwijderd, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke ZZS zorg is weggenomen, om procedurele redenen of omdat er geen regulatoire actie wordt voorgesteld.

1:

Het bevoegd gezag kan dit stofadvies opvragen via de helpdesk van deze website.

1:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk

Let op!

Geprint op: 22/02/2024 om: 04:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22/02/2024 om: 04:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl) fosfineoxide
(75980-60-8)
Specifieke naam CMR difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl) fosfineoxide
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008, wijzigingen volgens 21e ATP
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl) fosfineoxide
(75980-60-8)
Specifieke naam op SZW-lijst difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfine oxide
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 augustus 2023

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.