1,5,9-cyclododecatrieen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/4/2023 om: 12:03 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,5,9-Cyclododecatrieen

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,5,9-cyclododecatrieen
Engelse naam
1,5,9 cyclododecatriene
CAS-nummer
4904-61-4
UN-nummer
2518
EG-nummer
225-533-8
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
159ccddcten
SIKB-id
5204
Synoniem
cyclododecatrieen
cyclododeca-1,5,9-triene
Molecuulformule
C12-H18
SMILES
C1CC=CCCC=CCCC=C1
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep
cycloalkenen
Emissiegegevens ZZS-Navigator (opens in a new tab)
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/4/2023 om: 12:03 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
1,5,9-cyclododecatrieen
(4904-61-4)
Specifieke naam op ZZS 1,5,9-cyclododecatrieen
Op ZZS lijst vanwege OSPAR OSPAR lijst van stoffen voor prioritaire actie
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
1,5,9-cyclododecatrieen
(4904-61-4)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
OSPAR
1,5,9-cyclododecatrieen
(4904-61-4)
Specifieke naam op OSPAR 1,5,9-cyclododecatrieen
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) OSPAR 2002: er wordt geen achtergronddocument opgesteld
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

De identificatie van deze stof en de bijbehorende acties voor deze stof wordt uitgelegd in § 7.6 van OSPAR 2002 Summary Record. Op basis van informatie van de industrie gaat OSPAR er vanuit dat deze stof alleen als tussenproduct vrijkomt in gesloten systemen, bij de productie van andere stoffen. Hierbij worden afdoende maatregelen genomen om lozingen in of lekken naar het mariene milieu te voorkomen. Om deze reden is afgesproken dat, te beginnen in 2003, waarnemers vanuit de chemische industrie iedere vijf jaar het volgende aan OSPAR rapporteren: a) of er bewijs gevonden is dat deze stof wordt geproduceerd zonder maatregelen om lozingen in of lekken naar het mariene milieu te voorkomen; b) of er verzoeken om goedkeuring van gebruik van deze stof zijn gedaan, en wat de uitkomst van deze verzoeken waren.

2:

De identificatie van deze stof en de bijbehorende acties voor deze stof wordt uitgelegd in § 7.6 van OSPAR 2002 Summary Record. Op basis van informatie van de industrie gaat OSPAR er vanuit dat deze stof alleen als tussenproduct vrijkomt in gesloten systemen, bij de productie van andere stoffen. Hierbij worden afdoende maatregelen genomen om lozingen in of lekken naar het mariene milieu te voorkomen. Om deze reden is afgesproken dat, te beginnen in 2003, waarnemers vanuit de chemische industrie iedere vijf jaar het volgende aan OSPAR rapporteren: a) of er bewijs gevonden is dat deze stof wordt geproduceerd zonder maatregelen om lozingen in of lekken naar het mariene milieu te voorkomen; b) of er verzoeken om goedkeuring van gebruik van deze stof zijn gedaan, en wat de uitkomst van deze verzoeken waren.

Let op!

Geprint op: 6/4/2023 om: 12:03 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,5,9-cyclododecatrieen
(4904-61-4)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 1,47E-02 µg/l
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR
Milieu Grond Grond Indicatief MTR
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 1,53E-02 µg/m3

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

61:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

178:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiële status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

2:

Deze indicatieve luchtnorm is afgeleid met een methode die op dit moment niet meer wordt gehanteerd. Bij overschrijdingen van de normwaarden kunt u via de helpdesk contact opnemen met het RIVM om de status van de normwaarde te checken. Het RIVM kan op verzoek van het bevoegd gezag een actueel (Indicatief) MTR afleiden. Het RIVM werkt aan verbetering van deze indicatieve normen.

Let op!

Geprint op: 6/4/2023 om: 12:03 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

ADR
1,5,9-cyclododecatrieen
(4904-61-4)
UN-nummer 2518
Benaming en beschrijving 3.1.2 1,5,9-CYCLODODECATRIEEN
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
giftige of zwak giftige stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
1,5,9-cyclododecatrieen
(4904-61-4)
UN-nummer 2518
Benaming en beschrijving 3.1.2 1,5,9-CYCLODODECATRIEEN
GEVI-code 60
Stofindeling weg en spoor LNR
Stofindeling water LNR

Voetnoten

giftige of zwak giftige stof
Vloeistof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoten