gehydrogeneerd terfenyl Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-6-2024 om: 18:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

gehydrogeneerd terfenyl

 
Stofgegevens
Stofnaam gehydrogeneerd terfenyl
Engelse naam terphenyl hydrogenated
CAS-nummer 61788-32-7
EG-nummer 262-967-7
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Synoniem terfenyl, gehydrogeneerd
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST
Lijst PBT/vPvB volgens zelfclassificatie
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 22-6-2024 om: 18:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
gehydrogeneerd terfenyl
(61788-32-7)
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 6-7-2018
Potentiële ZZS
gehydrogeneerd terfenyl - VERWIJDERD VAN LIJST
(61788-32-7)
Datum verwijdering 6-7-2018
Reden verwijdering Plaatsing op ZZS-lijst
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
gehydrogeneerd terfenyl
(61788-32-7)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-6-2024 om: 18:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm gehydrogeneerd terfenyl
(61788-32-7)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 19 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm 2 ppm
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 48 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min, ppm 5 ppm

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

195:

tijdgewogen gemiddelde, parts per million

11:

tijdgewogen gemiddelde

196:

tijdgewogen gemiddelde, parts per million

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-6-2024 om: 18:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
PBT/vPvB volgens zelfclassificatie
gehydrogeneerd terfenyl
(61788-32-7)
Specifieke naam ECHA Terphenyl, hydrogenated
Zelfclassificatie als PBT of vPvB ECHA Substance Infocard

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.

ECHA database geraadpleegd op 17 mei 2022