chloor Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 26/02/2024 om: 15:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Chloor

 
Stofgegevens
Stofnaam chloor
Engelse naam chlorine
CAS-nummer 7782-50-5
UN-nummer 1017
3520
EG-nummer 231-959-5
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code Cl2
SIKB-id 3444
Synoniem dichloor
chloorgas (Cl2)2
Molecuulformule Cl2
SMILES ClCl
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst RIVM stofadviezen
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 26/02/2024 om: 15:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
chloor
(7782-50-5)
Stofklasse voor luchtemissies gA.2
Emissiegrenswaarde 3 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Het bevoegd gezag kan dit stofadvies opvragen via de helpdesk van deze website.

Let op!

Geprint op: 26/02/2024 om: 15:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm chloor
(7782-50-5)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 1,5 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min, ppm 0,5 ppm
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min 1,5 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min 14 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min 290 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min 1,5 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min 8,3 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min 110 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 1,5 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 5,9 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 59 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA) 3,6 mg/m3
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - Indicatoren - Bedrijfstechnische parameters 0,1 < mg/l < 0,3

Toelichtende voetnoot

11:

tijdgewogen gemiddelde

196:

tijdgewogen gemiddelde, parts per million

133:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

134:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

135:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

136:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

137:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

138:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

152:

De level of distinct odour awareness (LOA) geeft de luchtconcentratie van een stof waar de geur van de stof duidelijk wordt waargenomen.

Voetnoten

1:

Vrij chloor

Geldt alleen voor zover bij drinkwatervoorzieningen op mijnbouwinstallaties, als bedoeld in artikel 1, onderdeel o, van de Mijnbouwwet, natriumhypochloriet aan het drinkwater wordt toegevoegd ter desinfectie van het water. De contacttijd tussen het chloor en het water moet ten minste 30 minuten bedragen.

Let op!

Geprint op: 26/02/2024 om: 15:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
chloor
(7782-50-5)
chloor
(7782-50-5)
UN-nummer 1017
3520
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHLOOR
CHLOOR, GEADSORBEERD
Klasse 2.2 2 2
Classificatiecode 2.2 2TOC
9TOC
Etiketten 5.2.2 2.3+5.1+8 2.3+5.1+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
P208
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M) T50
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP19
ADR tanks: Tankcode 4.3 P22DH(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9 TT10
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/D)
1 (D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
CV9 CV10 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S14
S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 265

Voetnoten

Gassen
Gassen
giftige gassen
giftige gassen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige gassen
giftige gassen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De berekende wanddikte van het reservoir moet met 3 mm worden verhoogd. De wanddikte van het reservoir moet halverwege de tijdsduur tussen twee periodieke hydraulische proefpersingen ultrasoon worden gecontroleerd.
giftig gas, oxiderend (verbranding bevorderend).
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
chloor
(7782-50-5)
chloor
(7782-50-5)
UN-nummer 1017
3520
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHLOOR
CHLOOR, GEADSORBEERD
GEVI-code 265
Stofindeling weg en spoor GT5 NR
Stofindeling water GT5 NR

Voetnoten

giftig gas, oxiderend (verbranding bevorderend)
Giftig gas klasse 5
Niet relevant
Giftig gas klasse 5
Niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten