cerium Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-6-2024 om: 14:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

cerium

 
Stofgegevens
Stofnaam cerium
Engelse naam cerium
CAS-nummer 7440-45-1
UN-nummer 1333
3078
EG-nummer 231-154-9
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code Ce
SIKB-id 467
Molecuulformule Ce
SMILES [Ce]
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 24-6-2024 om: 14:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 24-6-2024 om: 14:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm cerium
(7440-45-1)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 5,93
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren achtergrondconcentratie (opgelost)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren achtergrondconcentratie (totaal)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 22 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 580 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren achtergrondconcentratie (opgelost)
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren achtergrondconcentratie (totaal)
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MTR (opgelost) 0,2 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MTR (totaal) 4 µg/l
Milieu Sediment Sediment landelijke achtergrondconcentratie (droge stof) 70 mg/kg
Milieu Sediment Sediment landelijke achtergrondconcentratie, andere oppervlaktewateren (droge stof) 90 mg/kg
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 19000 mg/kg
Milieu Sediment Sediment MTR andere oppervlaktewateren (droge stof) 200 mg/kg
Milieu Grond Grond landelijke achtergrondconcentratie (droge stof) 9 mg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 9 mg/kg
Milieu Grondwater Grondwater landelijke achtergrondconcentratie (opgelost)
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,2 µg/l

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

42:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

44:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

58:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

voor cerium is er een aparte Kp voor bodem/water van 3,30 l/kg

2:

detectielimiet

3:

detectielimiet

4:

Bij de waarde dient de lokale achtergrondconcentratie te worden opgeteld

5:

Bij de waarde dient de lokale achtergrondconcentratie te worden opgeteld

6:

detectielimiet

7:

detectielimiet

8:

Bij de waarde dient de lokale achtergrondconcentratie te worden opgeteld

9:

Bij de waarde dient de lokale achtergrondconcentratie te worden opgeteld

10:

inclusief achtergrondconcentratie

11:

inclusief achtergrondconcentratie

12:

detectielimiet

13:

Bij de waarde dient de lokale achtergrondconcentratie te worden opgeteld

Let op!

Geprint op: 24-6-2024 om: 14:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
cerium
(7440-45-1)
cerium
(7440-45-1)
UN-nummer 1333
3078
Benaming en beschrijving 3.1.2 CERIUM, platen, blokken en staven
CERIUM, spanen of gruis
Klasse 2.2 4.1 4.3
Classificatiecode 2.2 F3
W2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
II
Etiketten 5.2.2 4.1 4.3
Bijzondere bepalingen 3.3
550
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
500 g
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
P410 IBC07
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP11
MP14
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2
T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3
TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3
SGAN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11 V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11
CV23
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3
423

Voetnoten

Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
UN 1333 Cerium in de vorm van platen, blokken of staven is een stof van klasse 4.1.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
deze zijde boven
vaste stof die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of brandbare vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of voor zelfverhitting vatbare stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
cerium
(7440-45-1)
cerium
(7440-45-1)
UN-nummer 1333
3078
Benaming en beschrijving 3.1.2 CERIUM, platen, blokken en staven
CERIUM, spanen of gruis
GEVI-code
423
Stofindeling weg en spoor NR SFW
Stofindeling water NR SFW

Voetnoten

vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of brandbare vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
Niet relevant
Vaste stof die met water brandbaar gas ontwikkelt
Niet relevant
Vaste stof die met water brandbaar gas ontwikkelt
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten