2-buteen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/19/2019 om: 5:09 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-Buteen

Stofgegevens

 
Stofnaam
2-buteen
CAS-nummer
107-01-7
EG-nummer
203-452-9
Molecuulformule
C4-H8
SMILES
C(=C\C)\C
Functionele stofgroep
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
1-BUTEEN of CIS-2-BUTEEN of TRANS-2-BUTEEN of MENGSEL VAN BUTENEN

Let op!

Geprint op: 10/19/2019 om: 5:09 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2019 om: 5:09 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2-buteen
(107-01-7)

(behoort tot 1-BUTEEN of CIS-2-BUTEEN of TRANS-2-BUTEEN of MENGSEL VAN BUTENEN )
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 10 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur (3.750) mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur (37.500) mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

Voetnoten

1:

Getallen tussen haakjes zijn concentraties gebaseerd op percentages van de onderste explosiegrens (Lower Explosive Limit, LEL). Voor stoffen met explosiegevaar als het kritische effect voor de LBW of AGW is de LBW vastgesteld op 100% van de LEL, en de AGW op 10% van de LEL.

2:

Getallen tussen haakjes zijn concentraties gebaseerd op percentages van de onderste explosiegrens (Lower Explosive Limit, LEL). Voor stoffen met explosiegevaar als het kritische effect voor de LBW of AGW is de LBW vastgesteld op 100% van de LEL, en de AGW op 10% van de LEL.

Let op!

Geprint op: 10/19/2019 om: 5:09 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
1-BUTEEN of CIS-2-BUTEEN of TRANS-2-BUTEEN of MENGSEL VAN BUTENEN
UN-nummer 1012
Benaming en beschrijving 3.1.2 1-BUTEEN of CIS-2-BUTEEN of TRANS-2-BUTEEN of MENGSEL VAN BUTENEN
Klasse 2.2 2
Classificatiecode 2.2 2F
Etiketten 5.2.2 2.1
Bijzondere bepalingen 3.3 662
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M) T50
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxBN(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (B/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 23

Voetnoten

Gassen
brandbare gassen
brandbare gassen
brandbaar gas

Let op!

Geprint op: 10/19/2019 om: 5:09 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten