afgedankte verpakkingen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-4-2024 om: 19:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

afgedankte verpakkingen

 
Stofgegevens
Stofnaam afgedankte verpakkingen
Engelse naam discarded packagings
UN-nummer 3509
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 22-4-2024 om: 19:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-4-2024 om: 19:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-4-2024 om: 19:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
afgedankte verpakkingen
UN-nummer 3509
Benaming en beschrijving 3.1.2 AFGEDANKTE VERPAKKINGEN, LEEG, ONGEREINIGD
Klasse 2.2 9
Classificatiecode 2.2 M11
Etiketten 5.2.2 9
Bijzondere bepalingen 3.3 663
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P003 IBC08 LP02
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 BB3 LL1 RR9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 BK2
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 4 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP10 VC1 VC2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 90

Voetnoten

Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
milieugevaarlijke stof of diverse gevaarlijke stoffen.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
afgedankte verpakkingen
UN-nummer 3509
Benaming en beschrijving 3.1.2 AFGEDANKTE VERPAKKINGEN, LEEG, ONGEREINIGD
GEVI-code 90
Stofindeling weg en spoor NR
Stofindeling water NR

Voetnoten

milieugevaarlijke stof, of diverse gevaarlijke stoffen
Niet relevant
Niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten