bestrijdingsmiddelen totaal | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 1:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Bestrijdingsmiddelen Totaal

Stofgegevens

 
Stofnaam
bestrijdingsmiddelen totaal
Synoniem
pesticiden
gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 1:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 1:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm bestrijdingsmiddelen totaal
Milieu Grondwater Grondwaterkwaliteitsnorm (opgelost) 0,5 µg/l
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis 0,50 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

130:

Deze milieukwaliteitsnorm is een richtwaarde die betrekking heeft op grondwaterlichamen. Zij zijn door Nederland als drempel-waarden ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onder b, en zesde lid, van de grondwaterrichtlijn vastgesteld.

185:

Wettelijk toegestane maximale concentratie in drinkwater

Voetnoten

1:

Werkzame stoffen in bestrijdingsmiddelen, met inbegrip van de relevante omzettings-, afbraak- en reactieproducten daarvan. Onder «bestrijdingsmiddelen» wordt verstaan: gewasbeschermingsmiddelen en biociden als omschreven in artikel 2 van richtlijn 91/414/EEG, respectieveling artikel 2 van richtlijn 98/8/EG.

Onder «totaal» wordt verstaan: de som van alle tijdens de monitoringprocedure opgespoorde en gekwantificeerde afzonderlijke bestrijdingsmiddelen, met inbegrip van de relevante omzettings-, afbraak- en reactieproducten daarvan.

2:

Som van afzonderlijke pesticiden met concentratie hoger dan de detectiegrens.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 1:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 1:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten