nitromethaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 15-6-2024 om: 10:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

nitromethaan

 
Stofgegevens
Stofnaam nitromethaan
Engelse naam nitromethane
CAS-nummer 75-52-5
UN-nummer 1261
EG-nummer 200-876-6
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Molecuulformule C-H3-N-O2
SMILES C[N+]([O-])=O
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS
Lijst RIVM stofadviezen
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 15-6-2024 om: 10:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
nitromethaan
(75-52-5)
pZZS wegens ROI CLH ROI CLH
Datum toevoeging 15-04-2019
Stofklassen voor luchtemissies
nitromethaan
(75-52-5)
Stofklasse voor luchtemissies gO.2
Emissiegrenswaarde 50 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Het bevoegd gezag kan dit stofadvies opvragen via de helpdesk van deze website.

1:

De weergegeven stofklasse staat in bijlage III van het BAL. Omdat deze stof op de lijst met potentiële ZZS staat kan het bevoegd gezag overwegen om in het kader van vergunningverlening voor luchtemissies de strengere stofklassen MVP1 of MVP2 te hanteren. Bij overschrijding van de Emissiegrenswaarde voor deze stofklassen kunt u de emissie toetsen aan het (af te leiden) MTR.

Let op!

Geprint op: 15-6-2024 om: 10:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm nitromethaan
(75-52-5)
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 500 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 1.000 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 5.000 mg/m3

Toelichtende voetnoot

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 15-6-2024 om: 10:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
nitromethaan
(75-52-5)
UN-nummer 1261
Benaming en beschrijving 3.1.2 NITROMETHAAN
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 RR2
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20

Voetnoten

Brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
nitromethaan
(75-52-5)
UN-nummer 1261
Benaming en beschrijving 3.1.2 NITROMETHAAN
Stofindeling weg en spoor LF2
Stofindeling water LNR

Voetnoten

Brandbare vloeistof klasse 2
Vloeistof, niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten