Calciumoxide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/4/2023 om: 11:48 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Calciumoxide

Stofgegevens

 
Stofnaam
Calciumoxide
CAS-nummer
1305-78-8
UN-nummer
1910
EG-nummer
215-138-9
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
CaO
SIKB-id
3377
Molecuulformule
Ca-O
SMILES
[O--].[Ca++]
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/4/2023 om: 11:48 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
Calciumoxide
(1305-78-8)
Stofklasse voor luchtemissies sA.3
Grensmassastroom 10 g/uur
Emissiegrenswaarde 5 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 6/4/2023 om: 11:48 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm Calciumoxide
(1305-78-8)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 1 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 4 mg/m3

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

11:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

respirabel

2:

respirabel

Let op!

Geprint op: 6/4/2023 om: 11:48 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

ADR
Calciumoxide
(1305-78-8)
UN-nummer 1910
Benaming en beschrijving 3.1.2 Calciumoxide
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 C6
Opmerking NIET ONDERWORPEN AAN HET ADR

Voetnoten

Bijtende stoffen
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Calciumoxide
(1305-78-8)
UN-nummer 1910
Benaming en beschrijving 3.1.2 Calciumoxide
Stofindeling weg en spoor SNR
Stofindeling water SNR

Voetnoten

Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoten