musk xyleen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/17/2022 om: 4:24 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Musk Xyleen

Stofgegevens

 
Stofnaam
musk xyleen
Engelse naam
musk xylene
CAS-nummer
81-15-2
UN-nummer
2956
EG-nummer
201-329-4
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
muskxln
SIKB-id
4194
Synoniem
5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene
muskus xyleen
muskusxyleen
5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xyleen
Molecuulformule
C12-H15-N3-O6
SMILES
CC1=C(C(=C(C(C)=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(C)(C)C)[N+]([O-])=O
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
geurstoffen
ZZS geurstoffen
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep
nitrotoluenen
ZZS nitrotoluenen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 5/17/2022 om: 4:24 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
musk xyleen
(81-15-2)
Specifieke naam op ZZS musk xyleen; muskus-xyleen; 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xyleen
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Op ZZS lijst vanwege OSPAR OSPAR lijst van stoffen voor prioritaire actie
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
musk xyleen
(81-15-2)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom
Emissiegrenswaarde
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
OSPAR
musk xyleen
(81-15-2)
Specifieke naam op OSPAR musk xyleen
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) 2004 (Zwitserland)
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
musk xyleen
(81-15-2)
Specifieke naam in REACH bijlage XIV 5-tert-butyl-2,4,6- trinitro-m-xyleen
Verbod en vrijstelling volgens REACH Bijlage XIV

Toelichtende voetnoten

1:

De stofklasse die voor deze stof in de activiteitenregeling staat is niet correct. Deze zal bij een volgende update aangepast worden naar de getoonde stofklasse.

2:

De grensmassastroom en emissiegrenswaarde voor deze stof wijken af van de algemene waarden voor de MVP 1 stofklasse. Het volgende geldt tot 1 januari 2025, daarna worden de algemene waarden voor MVP 1 van kracht: Voor deze stof geldt: a) Alle bronnen in de inrichting mogen afzonderlijk ten hoogste 5 mg/Nm3 emitteren, indien de massastroom van een stof of de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al die puntbronnen, groter of gelijk is aan 200 gram per uur. Indien voor een bron geen filtrerende afscheider kan worden toegepast, emitteert deze bron afzonderlijk niet meer dan 20 milligram per normaal kubieke meter; of b) Alle bronnen in de inrichting mogen afzonderlijk ten hoogste 20 mg/Nm3emitteren, indien de massastroom van een stof of de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al die puntbronnen, kleiner is dan 200 gram per uur.

3:

De grensmassastroom en emissiegrenswaarde voor deze stof wijken af van de algemene waarden voor de MVP 1 stofklasse. Het volgende geldt tot 1 januari 2025, daarna worden de algemene waarden voor MVP 1 van kracht: Voor deze stof geldt: a) Alle bronnen in de inrichting mogen afzonderlijk ten hoogste 5 mg/Nm3 emitteren, indien de massastroom van een stof of de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al die puntbronnen, groter of gelijk is aan 200 gram per uur. Indien voor een bron geen filtrerende afscheider kan worden toegepast, emitteert deze bron afzonderlijk niet meer dan 20 milligram per normaal kubieke meter; of b) Alle bronnen in de inrichting mogen afzonderlijk ten hoogste 20 mg/Nm3emitteren, indien de massastroom van een stof of de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al die puntbronnen, kleiner is dan 200 gram per uur.

Let op!

Geprint op: 5/17/2022 om: 4:24 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm musk xyleen
(81-15-2)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 0,0756 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Deze indicatieve luchtnorm is afgeleid met een methode die op dit moment niet meer wordt gehanteerd. Bij overschrijdingen van de normwaarden kunt u via de helpdesk contact opnemen met het RIVM om de status van de normwaarde te checken. Het RIVM kan op verzoek van het bevoegd gezag een actueel (Indicatief) MTR afleiden. Het RIVM werkt aan verbetering van deze indicatieve normen.

Let op!

Geprint op: 5/17/2022 om: 4:24 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
musk xyleen
(81-15-2)
UN-nummer 2956
Benaming en beschrijving 3.1.2 5-tert-BUTYL-2,4,6-TRINITRO- m-XYLEEN (MUSKUS-XYLEEN)
Klasse 2.2 4.1
Classificatiecode 2.2 SR1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 4.1
Bijzondere bepalingen 3.3 638
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P409
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV14
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S24

Voetnoten

Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Dit is een stof verwant met zelfontledende stoffen (zie 2.2.41.1.19).
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
musk xyleen
(81-15-2)
UN-nummer 2956
Benaming en beschrijving 3.1.2 5-tert-BUTYL-2,4,6-TRINITRO- m-XYLEEN (MUSKUS-XYLEEN)
Stofindeling weg en spoor NR
Stofindeling water NR

Voetnoten

Niet relevant
Niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor zelfclassificatie als CMR 1A of 1B zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor zelfclassificatie als PBT of vPvB zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten