dibasisch loodfosfiet Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 02:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

dibasisch loodfosfiet

 

Stofgegevens

CAS-nummer
1344-40-7
UN-nummers
2989
2989

Engelse naam
dibasic lead phosphite
Synoniemen
loodfosfiet
Lead hydroxide oxide phosphite (Pb3(OH)O(PO3)), hydrate (2:1)
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroepen
loodverbindingen, anorganisch
ZZS lood en loodverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 02:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
dibasisch loodfosfiet
(1344-40-7)
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
dibasisch loodfosfiet
(1344-40-7)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
dibasisch loodfosfiet
(1344-40-7)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
lood en de verbindingen daarvan
Beperkingsvoorwaarden volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 02:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm dibasisch loodfosfiet
(1344-40-7)
Milieu Lucht Lucht EU-grenswaarde
0,5 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
0,15 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 02:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
dibasisch loodfosfiet
(1344-40-7)
dibasisch loodfosfiet
(1344-40-7)
UN-nummer 2989
2989
Benaming en beschrijving 3.1.2 LOODFOSFIET, DIBASISCH
LOODFOSFIET, DIBASISCH
Klasse 2.2 4.1 4.1
Classificatiecode 2.2 F3
F3
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
Etiketten 5.2.2 4.1 4.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP11
MP11
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
SGAV
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
VC1 VC2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 40 40

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
dibasisch loodfosfiet
(1344-40-7)
dibasisch loodfosfiet
(1344-40-7)
UN-nummer 2989
2989
Benaming en beschrijving 3.1.2 LOODFOSFIET, DIBASISCH
LOODFOSFIET, DIBASISCH
GEVI-code 40 40
Stofindeling weg en spoor NR NR
Stofindeling water NR NR

Voetnoten