broommethaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22/02/2024 om: 06:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Broommethaan

 
Stofgegevens
Stofnaam broommethaan
Engelse naam bromomethane
CAS-nummer 74-83-9
UN-nummer 1062
EG-nummer 200-813-2
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code BrC1a
SIKB-id 399
Synoniem methylbromide
Molecuulformule C-H3-Br
SMILES CBr
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 22/02/2024 om: 06:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22/02/2024 om: 06:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm broommethaan
(74-83-9)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) -0,32
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 3,2 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 7 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 0,32 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal)
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal)
Milieu Grond Grond streefwaarde (standaardbodem met 10% organisch materiaal) 0,025 µg/kg
Milieu Lucht Lucht MTR 100 µg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min NA
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min 3.700 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min 13.000 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min NA
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min 1.500 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min 5.200 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur NA
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 840 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 2.900 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA) 1.240 mg/m3

Toelichtende voetnoot

89:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

92:

Maximaal aanvaardbare concentratie

91:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

94:

Maximaal aanvaardbare concentratie

56:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

78:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

133:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

134:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

135:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

136:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

137:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

138:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

152:

De level of distinct odour awareness (LOA) geeft de luchtconcentratie van een stof waar de geur van de stof duidelijk wordt waargenomen.

Voetnoten

1:

Niet afgeleid, geen/onvoldoende gegevens.

2:

De log Kp voor sediment/water is voor deze stof kleiner dan 3, afleiding van MTR sediment niet nodig.

3:

Norm uit bijlage "Normstelling prioritaire stoffen" bij de notitie "Reductiedoelstellingen prioritaire stoffen" uit 2001.

4:

Niet aanbevolen (zie stofdocument voor verdere toelichting)

5:

Niet aanbevolen (zie stofdocument voor verdere toelichting)

6:

Niet aanbevolen (zie stofdocument voor verdere toelichting)

Let op!

Geprint op: 22/02/2024 om: 06:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
broommethaan
(74-83-9)
UN-nummer 1062
Benaming en beschrijving 3.1.2 METHYLBROMIDE met ten hoogste 2 % chloorpikrine
Klasse 2.2 2
Classificatiecode 2.2 2T
Etiketten 5.2.2 2.3
Bijzondere bepalingen 3.3 23
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M) T50
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxBH(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 26

Voetnoten

Gassen
giftige gassen
giftige gassen
Hoewel deze stof brandgevaar oplevert, levert deze alleen een dergelijk gevaar op onder extreme omstandigheden van brand in besloten ruimten.
giftig gas.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
broommethaan
(74-83-9)
UN-nummer 1062
Benaming en beschrijving 3.1.2 METHYLBROMIDE met ten hoogste 2 % chloorpikrine
GEVI-code 26
Stofindeling weg en spoor GT3
Stofindeling water GT3

Voetnoten

giftig gas
Giftig gas klasse 3
Giftig gas klasse 3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten