ALCOHOLATEN VAN ALKALIMETALEN Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 01/03/2024 om: 19:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ALCOHOLATEN VAN ALKALIMETALEN

 
Stofgegevens
Stofnaam ALCOHOLATEN VAN ALKALIMETALEN
UN-nummer 3206
3206
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 01/03/2024 om: 19:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 01/03/2024 om: 19:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 01/03/2024 om: 19:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ALCOHOLATEN VAN ALKALIMETALEN ALCOHOLATEN VAN ALKALIMETALEN
UN-nummer 3206
3206
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALCOHOLATEN VAN ALKALIMETALEN, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, BIJTEND, N.E.G.
ALCOHOLATEN VAN ALKALIMETALEN, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, BIJTEND, N.E.G.
Klasse 2.2 4.2 4.2
Classificatiecode 2.2 SC4
SC4
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
Etiketten 5.2.2 4.2+8 4.2+8
Bijzondere bepalingen 3.3 182 274 182 274
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P410 IBC05
P002 IBC08 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP14
MP14
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
SGAN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
V1
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 48 48

Voetnoten

Voor zelfontbranding vatbare stoffen
Voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De groep van alkalimetalen omvat de elementen lithium, natrium, kalium, rubidium en cesium.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De groep van alkalimetalen omvat de elementen lithium, natrium, kalium, rubidium en cesium.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
brandbare of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, bijtend.
brandbare of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, bijtend.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
ALCOHOLATEN VAN ALKALIMETALEN ALCOHOLATEN VAN ALKALIMETALEN
UN-nummer 3206
3206
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALCOHOLATEN VAN ALKALIMETALEN, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, BIJTEND, N.E.G.
ALCOHOLATEN VAN ALKALIMETALEN, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, BIJTEND, N.E.G.
GEVI-code 48 48
Stofindeling weg en spoor NR NR
Stofindeling water NR NR

Voetnoten

brandbare of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, bijtend
brandbare of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, bijtend
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten