broom Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-5-2024 om: 08:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

broom

 
Stofgegevens
Stofnaam broom
Engelse naam bromine
CAS-nummer 7726-95-6
UN-nummer 1744
EG-nummer 231-778-1
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code Br2
SIKB-id 3274
Synoniem dibroom
Molecuulformule Br2
SMILES BrBr
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 22-5-2024 om: 08:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
broom
(7726-95-6)
Stofklasse voor luchtemissies gA.2
Emissiegrenswaarde 3 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-5-2024 om: 08:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm broom
(7726-95-6)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 0,2 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min, ppm 0,03 ppm
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min 3,3 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min 33 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min 640 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min 3,3 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min 19 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min 250 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 3,3 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 13 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 130 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA) 1,1 mg/m3

Toelichtende voetnoot

11:

tijdgewogen gemiddelde

196:

tijdgewogen gemiddelde, parts per million

133:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

134:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

135:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

136:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

137:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

138:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

152:

De level of distinct odour awareness (LOA) geeft de luchtconcentratie van een stof waar de geur van de stof duidelijk wordt waargenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-5-2024 om: 08:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
broom
(7726-95-6)
UN-nummer 1744
Benaming en beschrijving 3.1.2 BROOM of BROOM, OPLOSSING
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 CT1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 6.1+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P804
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T22
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP10
ADR tanks: Tankcode 4.3 L21DH(+)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TC5 TE21 TM3 TM5 TT2 TU14 TU33 TU43
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 886

Voetnoten

Bijtende stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Een loden bekleding met een dikte van ten minste 5 mm, die jaarlijks moet worden beproefd, of een ander geschikt bekledingsmateriaal, goedgekeurd door de bevoegde autoriteit, is vereist. Een transporttank mag ten vervoer worden aangeboden binnen een termijn van ten hoogste 3 maanden na het verstrijken van de termijn vastgesteld voor de laatste inspectie van de bekleding, na lediging maar vóór reiniging, teneinde de volgende vereiste beproeving of inspectie te ondergaan, voorafgaand aan het opnieuw vullen.
sterk bijtende stof, giftig.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
broom
(7726-95-6)
UN-nummer 1744
Benaming en beschrijving 3.1.2 BROOM of BROOM, OPLOSSING
GEVI-code 886
Stofindeling weg en spoor LT3
Stofindeling water LNR

Voetnoten

sterk bijtende stof, giftig
Giftige vloeistof klasse 3
Vloeistof, niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten