benzine Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

benzine

 

Stofgegevens

UN-nummer
1203

Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
benzine
Stofklasse voor luchtemissies
gO.2
Emissiegrenswaarde
50 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm benzine
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
240 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm
50 ppm
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min
480 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min, ppm
100 ppm
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min
510 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min
11000 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min
510 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min
3600 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
510 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
3600 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
benzine
UN-nummer 1203
Benaming en beschrijving 3.1.2 BENZINE (motorbrandstof)
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 3
Bijzondere bepalingen 3.3 243 534 664
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 BB2
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBF
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU9
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 33

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
benzine
UN-nummer 1203
Benaming en beschrijving 3.1.2 BENZINE (motorbrandstof)
GEVI-code 33
Stofindeling weg en spoor LF2
Stofindeling water LF2

Voetnoten