benzine Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25/02/2024 om: 06:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Benzine

 
Stofgegevens
Stofnaam benzine
UN-nummer 1203
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 25/02/2024 om: 06:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
benzine
Stofklasse voor luchtemissies gO.2
Emissiegrenswaarde 50 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25/02/2024 om: 06:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm benzine
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 240 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm 50 ppm
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 480 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min, ppm 100 ppm
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min 510 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min 11000 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min NA
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min 510 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min 3600 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min NA
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 510 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 3600 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur NA

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

195:

tijdgewogen gemiddelde, parts per million

11:

tijdgewogen gemiddelde

196:

tijdgewogen gemiddelde, parts per million

133:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

134:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

135:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

136:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

137:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

138:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

Voetnoten

1:

Als brandstof voor verbrandingsmotoren. Dit mengsel wordt als kankerverwekkend ingedeeld indien het benzeengehalte groter is dan 0,1%.

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

2:

Als brandstof voor verbrandingsmotoren. Dit mengsel wordt als kankerverwekkend ingedeeld indien het benzeengehalte groter is dan 0,1%.

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

3:

Als brandstof voor verbrandingsmotoren. Dit mengsel wordt als kankerverwekkend ingedeeld indien het benzeengehalte groter is dan 0,1%.

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

4:

Als brandstof voor verbrandingsmotoren. Dit mengsel wordt als kankerverwekkend ingedeeld indien het benzeengehalte groter is dan 0,1%.

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

5:

Geldt voor casnr. 86290-81-5 en 8006-61-9

6:

Geldt voor casnr. 86290-81-5 en 8006-61-9

7:

Niet aanbevolen (zie stofdocument voor verdere toelichting)

Geldt voor casnr. 86290-81-5 en 8006-61-9

8:

Geldt voor casnr. 86290-81-5 en 8006-61-9

9:

Geldt voor casnr. 86290-81-5 en 8006-61-9

10:

Niet aanbevolen (zie stofdocument voor verdere toelichting)

Geldt voor casnr. 86290-81-5 en 8006-61-9

11:

Geldt voor casnr. 86290-81-5 en 8006-61-9

12:

Geldt voor casnr. 86290-81-5 en 8006-61-9

13:

Niet aanbevolen (zie stofdocument voor verdere toelichting)

Geldt voor casnr. 86290-81-5 en 8006-61-9

Let op!

Geprint op: 25/02/2024 om: 06:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
benzine
UN-nummer 1203
Benaming en beschrijving 3.1.2 BENZINE (motorbrandstof)
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 3
Bijzondere bepalingen 3.3 243 534 664
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 BB2
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBF
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU9
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 33

Voetnoten

Brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
Benzine (motorbrandstof) voor het gebruik in ontstekingsmotoren (bijv. in auto’s, vast opgestelde motoren en andere motoren) moet in deze positie worden ingedeeld, ongeacht variaties in vluchtigheid.
Hoewel de dampdruk bij 50 ºC van benzine onder bepaalde klimatologische omstandigheden hoger kan zijn dan 110 kPa (1,10 bar) doch ten hoogste 150 kPa (1,50 bar), moet deze stof worden beschouwd als een stof met een dampdruk bij 50 ºC van ten hoogste 110 kPa (1,10 bar).
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C).
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
benzine
UN-nummer 1203
Benaming en beschrijving 3.1.2 BENZINE (motorbrandstof)
GEVI-code 33
Stofindeling weg en spoor LF2
Stofindeling water LF2

Voetnoten

zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C)
Brandbare vloeistof klasse 2
Brandbare vloeistof klasse 2
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten