perchloorzuur Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23/02/2024 om: 21:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Perchloorzuur

 
Stofgegevens
Stofnaam perchloorzuur
Engelse naam perchloric acid
CAS-nummer 7601-90-3
UN-nummer 1802
1873
EG-nummer 231-512-4
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Molecuulformule Cl-H-O4
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Potentiële ZZS
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 23/02/2024 om: 21:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
perchloorzuur
(7601-90-3)
pZZS wegens ARN ARN
Datum toevoeging 19-01-2018
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Geldt ook voor zouten van perchloorzuur

Let op!

Geprint op: 23/02/2024 om: 21:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 23/02/2024 om: 21:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
perchloorzuur
(7601-90-3)
perchloorzuur
(7601-90-3)
UN-nummer 1873
1802
Benaming en beschrijving 3.1.2 PERCHLOORZUUR, met meer dan 50 massa-% doch ten hoogste 72 massa-% zuur
PERCHLOORZUUR, met ten hoogste 50 massa-% zuur
Klasse 2.2 5.1 8
Classificatiecode 2.2 OC1
CO1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
Etiketten 5.2.2 5.1+8 5.1+8
Bijzondere bepalingen 3.3 60 522
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P502
P001 IBC02
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 PP28
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP3
MP3
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T10
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4DN(+)
L4BN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU3 TU28
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B/E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV24
CV24
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 558 85

Voetnoten

Oxiderende stoffen
Bijtende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
Indien de concentratie hoger is dan 72 % is deze stof niet ten vervoer toegelaten.
UN 1873 perchloorzuur, oplossing in water met meer dan 50% maar ten hoogste 72 massa-% zuiver zuur, is een stof van klasse 5.1. Oplossingen van perchloorzuur in water met meer dan 72% (massa) zuur, alsmede mengsels van perchloorzuur met andere vloeistoffen dan water, zijn niet ten vervoer toegelaten.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
sterk oxiderende (verbranding bevorderende) stof, bijtend.
bijtende of zwak bijtende stof, oxiderend (verbranding bevorderend).
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
perchloorzuur
(7601-90-3)
perchloorzuur
(7601-90-3)
UN-nummer 1873
1802
Benaming en beschrijving 3.1.2 PERCHLOORZUUR, met meer dan 50 massa-% doch ten hoogste 72 massa-% zuur
PERCHLOORZUUR, met ten hoogste 50 massa-% zuur
GEVI-code 558 85
Stofindeling weg en spoor NR LNR
Stofindeling water NR LNR

Voetnoten

sterk oxiderende (verbranding bevorderende) stof, bijtend
bijtende of zwak bijtende stof, oxiderend (verbranding bevorderend)
Niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten