MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 04:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF

 
Stofgegevens
Stofnaam MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF
UN-nummer 3082
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 04:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 04:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 04:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF
UN-nummer 3082
Benaming en beschrijving 3.1.2 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G.
Klasse 2.2 9
Classificatiecode 2.2 M6
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 9
Bijzondere bepalingen 3.3 274 335 375 601
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 PP1
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1 TP29
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBV
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (-)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 90

Voetnoten

Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Wanneer zij worden vervoerd in enkelvoudige of samengestelde verpakkingen met een grootste netto hoeveelheid per enkelvoudige of binnenverpakking van 5 liter of minder voor vloeistoffen of met een netto massa per enkelvoudige of binnenverpakking van 5 kg of minder voor vaste stoffen, zijn deze stoffen niet onderworpen aan de overige bepalingen van het ADR, mits de verpakking voldoet aan de algemene bepalingen van 4.1.1.1, 4.1.1.2 en 4.1.1.4 tot en met 4.1.1.8.
Farmaceutische producten (geneesmiddelen), gereed voor gebruik, die vervaardigd en verpakt zijn voor de detailhandel of voor de distributie voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 1,5 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 1,5 bar of minder aanvaardbaar is.
milieugevaarlijke stof of diverse gevaarlijke stoffen.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF
UN-nummer 3082
Benaming en beschrijving 3.1.2 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G.
GEVI-code 90
Stofindeling weg en spoor LNR
Stofindeling water LNR

Voetnoten

milieugevaarlijke stof, of diverse gevaarlijke stoffen
Vloeistof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten