methyltrichloorsilaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 9:26 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Methyltrichloorsilaan

Stofgegevens

 
Stofnaam
methyltrichloorsilaan
Engelse naam
methyltrichlorosilane
CAS-nummer
75-79-6
UN-nummer
1250
EG-nummer
200-902-6
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Molecuulformule
C-H3-Cl3-Si
SMILES
C[Si](Cl)(Cl)Cl
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 9:26 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 9:26 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm methyltrichloorsilaan
(75-79-6)
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min 3,7 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min 230 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min 700 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min 3,7 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min 110 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min 330 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 3,7 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 69 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 210 mg/m3

Toelichtende voetnoot

133:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

134:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

135:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

136:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

137:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

138:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 9:26 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

ADR
methyltrichloorsilaan
(75-79-6)
UN-nummer 1250
Benaming en beschrijving 3.1.2 METHYLTRICHLOORSILAAN
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 FC
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 3+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P010
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T10
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP7
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 X338

Voetnoten

Brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Lucht moet met behulp van stikstof of met andere middelen uit de dampruimte worden verwijderd.
zeer brandbare, bijtende vloeistof, die op gevaarlijke wijze met water reageert. (Water mag niet worden gebruikt, behalve met toestemming van deskundigen).
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
methyltrichloorsilaan
(75-79-6)
UN-nummer 1250
Benaming en beschrijving 3.1.2 METHYLTRICHLOORSILAAN
GEVI-code X338
Stofindeling weg en spoor LF2/LT1
Stofindeling water LTW

Voetnoten

zeer brandbare, bijtende vloeistof, die op gevaarlijke wijze met water reageert. (Water mag niet worden gebruikt, behalve met toestemming van deskundigen)
Brandbare vloeistof klasse 2 / Giftige vloeistof klasse 1
Vloeistof die met water giftig gas ontwikkelt
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoten