methyljodide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-6-2024 om: 07:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

methyljodide

 
Stofgegevens
Stofnaam methyljodide
Engelse naam methyl iodide
CAS-nummer 74-88-4
UN-nummer 2644
EG-nummer 200-819-5
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code IC1a
SIKB-id 3974
Synoniem joodmethaan
Molecuulformule C-H3-I
SMILES CI
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 23-6-2024 om: 07:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 23-6-2024 om: 07:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm methyljodide
(74-88-4)
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min 96 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min 330 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min 3.000 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min 67 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min 230 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min 2.100 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 53 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 183 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 1.700 mg/m3

Toelichtende voetnoot

133:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

134:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

135:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

136:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

137:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

138:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-6-2024 om: 07:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
methyljodide
(74-88-4)
UN-nummer 2644
Benaming en beschrijving 3.1.2 METHYLJODIDE
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 354
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P602
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP8 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T20
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10CH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TE21 TU14 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 66

Voetnoten

Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
Deze stof is giftig bij inademen.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
zeer giftige stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
methyljodide
(74-88-4)
UN-nummer 2644
Benaming en beschrijving 3.1.2 METHYLJODIDE
GEVI-code 66
Stofindeling weg en spoor LT2
Stofindeling water LNR

Voetnoten

zeer giftige stof
Giftige vloeistof klasse 2
Vloeistof, niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten