MENGSEL VAN ETHYLEEN, ACETYLEEN EN PROPYLEEN Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 13-4-2024 om: 03:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

MENGSEL VAN ETHYLEEN, ACETYLEEN EN PROPYLEEN

 
Stofgegevens
Stofnaam MENGSEL VAN ETHYLEEN, ACETYLEEN EN PROPYLEEN
UN-nummer 3138
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 13-4-2024 om: 03:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 13-4-2024 om: 03:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 13-4-2024 om: 03:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
MENGSEL VAN ETHYLEEN, ACETYLEEN EN PROPYLEEN
UN-nummer 3138
Benaming en beschrijving 3.1.2 MENGSEL VAN ETHYLEEN, ACETYLEEN EN PROPYLEEN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR (MENGSEL VAN ETHEEN, ETHYN EN PROPEEN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR) met ten minste 71,5 % ethyleen, ten hoogste 22,5 % acetyleen en ten hoogste 6 % propyleen
Klasse 2.2 2
Classificatiecode 2.2 3F
Etiketten 5.2.2 2.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P203
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T75
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP5
ADR tanks: Tankcode 4.3 RxBN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9 TU18 TE26
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (B/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V5
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV11 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S17
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 223

Voetnoten

Gassen
brandbare gassen
brandbare gassen
Aan de vullingsgraad, voorgeschreven in 4.2.3.6, moet worden voldaan.
sterk gekoeld vloeibaar gemaakt gas, brandbaar.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
MENGSEL VAN ETHYLEEN, ACETYLEEN EN PROPYLEEN
UN-nummer 3138
Benaming en beschrijving 3.1.2 MENGSEL VAN ETHYLEEN, ACETYLEEN EN PROPYLEEN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR (MENGSEL VAN ETHEEN, ETHYN EN PROPEEN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR) met ten minste 71,5 % ethyleen, ten hoogste 22,5 % acetyleen en ten hoogste 6 % propyleen
GEVI-code 223
Stofindeling weg en spoor GF0L
Stofindeling water GF0L

Voetnoten

sterk gekoeld vloeibaar gemaakt gas, brandbaar
Tot vloeistof gekoeld brandbaar gas
Tot vloeistof gekoeld brandbaar gas
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten