looddioxide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

looddioxide

 

Stofgegevens

CAS-nummer
1309-60-0
EG-nummer
215-174-5
UN-nummer
1872
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
lead dioxide
Synoniemen
lead oxide
lead brown
C.I. 77580
Molecuulformule
O2-Pb
SMILES
O=[Pb]=O
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
ZZS kleurstoffen inclusief azokleurstoffen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroepen
loodverbindingen, anorganisch
ZZS lood en loodverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
looddioxide
(1309-60-0)
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
looddioxide
(1309-60-0)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
looddioxide
(1309-60-0)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
lood en de verbindingen daarvan
Beperkingsvoorwaarden volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm looddioxide
(1309-60-0)
Milieu Lucht Lucht EU-grenswaarde
0,5 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
0,15 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
looddioxide
(1309-60-0)
Specifieke naam op SZW-lijst
looddioxide
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
looddioxide
(1309-60-0)
Specifieke naam ECHA
Lead dioxide
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
looddioxide
(1309-60-0)
UN-nummer 1872
Benaming en beschrijving 3.1.2 LOODDIOXIDE
Klasse 2.2 5.1
Classificatiecode 2.2 O2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 5.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAV
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU3
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP6 AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV24
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 50

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
looddioxide
(1309-60-0)
UN-nummer 1872
Benaming en beschrijving 3.1.2 LOODDIOXIDE
GEVI-code 56
Stofindeling weg en spoor NR
Stofindeling water NR

Voetnoten