KALIUMSULFIDE Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-6-2024 om: 19:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

KALIUMSULFIDE

 
Stofgegevens
Stofnaam KALIUMSULFIDE
Engelse naam potassium sulphide
CAS-nummer 1312-73-8
UN-nummer 1382
1847
EG-nummer 215-197-0
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Synoniem potassium sulfide
Molecuulformule K2S
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 19-6-2024 om: 19:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-6-2024 om: 19:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-6-2024 om: 19:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
KALIUMSULFIDE
(1312-73-8)
KALIUMSULFIDE
(1312-73-8)
UN-nummer 1847
1382
Benaming en beschrijving 3.1.2 KALIUMSULFIDE, GEHYDRATEERD met ten minste 30% kristalwater
KALIUMSULFIDE, WATERVRIJ of KALIUMSULFIDE met minder dan 30% kristalwater
Klasse 2.2 8 4.2
Classificatiecode 2.2 C6
S4
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
II
Etiketten 5.2.2 8 4.2
Bijzondere bepalingen 3.3 523 504
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
P410 IBC06
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
MP14
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN SGAN
SGAN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11 V1
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80 40

Voetnoten

Bijtende stoffen
Voor zelfontbranding vatbare stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
UN 1382 Kaliumsulfide, watervrij, en UN 1385 natriumsulfide, watervrij, alsmede hydraten daarvan met minder dan 30% kristalwater en UN 2318 natriumwaterstofsulfide met minder dan 25% kristalwater, zijn stoffen van klasse 4.2.
UN 1847 Kaliumsulfide, gehydrateerd met ten minste 30% kristalwater, UN 1849 natriumsulfide, gehydrateerd met ten minste 30% kristalwater en UN 2949 natriumwaterstofsulfide, gehydrateerd met ten minste 25% kristalwater, zijn stoffen van klasse 8.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
deze zijde boven
bijtende of zwak bijtende stof.
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof, of polymeriserende stof
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
KALIUMSULFIDE
(1312-73-8)
KALIUMSULFIDE
(1312-73-8)
UN-nummer 1847
1382
Benaming en beschrijving 3.1.2 KALIUMSULFIDE, GEHYDRATEERD met ten minste 30% kristalwater
KALIUMSULFIDE, WATERVRIJ of KALIUMSULFIDE met minder dan 30% kristalwater
GEVI-code 80 40
Stofindeling weg en spoor SNR NR
Stofindeling water SNR NR

Voetnoten

bijtende of zwak bijtende stof
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof, of polymeriserende stof
Vaste stof, niet relevant
Niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten