IJZER(III)CHLORIDE Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 7:48 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

IJZER(III)CHLORIDE

Stofgegevens

 
Stofnaam
IJZER(III)CHLORIDE
CAS-nummer
7705-08-0
UN-nummer
1773; 2582
EG-nummer
231-729-4
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
FeCl3
SIKB-id
3755
Molecuulformule
Cl3-Fe
SMILES
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 7:48 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 7:48 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 7:48 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

ADR
IJZER(III)CHLORIDE
(7705-08-0)
IJZER(III)CHLORIDE
(7705-08-0)
UN-nummer 2582
1773
Benaming en beschrijving 3.1.2 IJZER(III)CHLORIDE, OPLOSSING
IJZER(III)CHLORIDE, WATERVRIJ (ijzertrichloride, watervrij)
Klasse 2.2 8 8
Classificatiecode 2.2 C1
C2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
III
Etiketten 5.2.2 8 8
Bijzondere bepalingen 3.3
590
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 LP01 R001
P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
SGAV
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU42
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP7 VC1 VC2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80 80

Voetnoten

Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
IJzer(III)chloride-hexahydraat is niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
IJZER(III)CHLORIDE
(7705-08-0)
IJZER(III)CHLORIDE
(7705-08-0)
UN-nummer 2582
1773
Benaming en beschrijving 3.1.2 IJZER(III)CHLORIDE, OPLOSSING
IJZER(III)CHLORIDE, WATERVRIJ (ijzertrichloride, watervrij)
GEVI-code 80 80
Stofindeling weg en spoor LNR STW
Stofindeling water LNR STW

Voetnoten

bijtende of zwak bijtende stof
bijtende of zwak bijtende stof
Vloeistof, niet relevant
Vaste stof die met water giftige gas ontwikkelt
Vloeistof, niet relevant
Vaste stof die met water giftige gas ontwikkelt
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoten