hexafluorpropeen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22/02/2024 om: 06:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Hexafluorpropeen

 
Stofgegevens
Stofnaam hexafluorpropeen
Stofafkorting HFP
Engelse naam hexafluoropropene
CAS-nummer 116-15-4
UN-nummer 1858
EG-nummer 204-127-4
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code HFC3ye
SIKB-id 3938
Synoniem Hexafluoropropene
hexafluorpropyleen
1,1,2,3,3,3-Hexafluoro-1-propene
Molecuulformule C3-F6
SMILES FC(F)=C(F)C(F)(F)F
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep PFAS

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 22/02/2024 om: 06:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
hexafluorpropeen (HFP)
(116-15-4)
pZZS wegens ROI restrictie ROI restricties
Datum toevoeging 19-01-2018
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
hexafluorpropeen (HFP)
(116-15-4)
Stofklasse voor luchtemissies gO.1
Emissiegrenswaarde 20 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof voldoet niet meer aan de criteria voor de pZZS-lijst. De stof behoort echter tot de PFAS-verbindingen. Deze voldoen wel aan de criteria voor opname op de pZZS lijst, daarom staat deze stof nog wel op de pZZS-lijst.

1:

De weergegeven stofklasse staat in bijlage III van het BAL. Omdat deze stof op de lijst met potentiële ZZS staat kan het bevoegd gezag overwegen om in het kader van vergunningverlening voor luchtemissies de strengere stofklassen MVP1 of MVP2 te hanteren. Bij overschrijding van de Emissiegrenswaarde voor deze stofklassen kunt u de emissie toetsen aan het (af te leiden) MTR.

Let op!

Geprint op: 22/02/2024 om: 06:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm hexafluorpropeen (HFP)
(116-15-4)
Milieu Lucht Lucht MTR 30 µg/m3

Toelichtende voetnoot

78:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22/02/2024 om: 06:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
hexafluorpropeen (HFP)
(116-15-4)
UN-nummer 1858
Benaming en beschrijving 3.1.2 HEXAFLUORPROPEEN (KOELGAS R 1216)
Klasse 2.2 2
Classificatiecode 2.2 2A
Etiketten 5.2.2 2.2
Bijzondere bepalingen 3.3 662
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 120 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M) T50
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxBN(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 20

Voetnoten

Gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
hexafluorpropeen (HFP)
(116-15-4)
UN-nummer 1858
Benaming en beschrijving 3.1.2 HEXAFLUORPROPEEN (KOELGAS R 1216)
GEVI-code 20
Stofindeling weg en spoor GNRP
Stofindeling water GNRP

Voetnoten

verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont
Tot vloeistof verdicht gas, niet relevant
Tot vloeistof verdicht gas, niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten