benzaldehyde Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-4-2024 om: 03:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

benzaldehyde

 
Stofgegevens
Stofnaam benzaldehyde
Engelse naam benzaldehyde
CAS-nummer 100-52-7
UN-nummer 1990
EG-nummer 202-860-4
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code BenAh
SIKB-id 1776
Molecuulformule C7-H6-O
SMILES O=CC1=CC=CC=C1
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep aldehydes
ketonen

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 25-4-2024 om: 03:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
benzaldehyde - VERWIJDERD VAN LIJST
(100-52-7)
Datum verwijdering 30-10-2020
Reden verwijdering Zelfclassificatie als CMR 1A of 1B
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
benzaldehyde
(100-52-7)
Stofklasse voor luchtemissies gO.1
Emissiegrenswaarde 20 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

De vermelding van de zelfclassificatie op de ECHA website is niet getoetst door het RIVM. Een CLP zelfclassificatie als CMR 1A of 1B kan voor het bevoegd gezag aanleiding zijn om de stof als ZZS te beschouwen.

1:

Deze stof wordt binnen het REACH kader onderzocht op ZZS eigenschappen maar staat niet op de potentiele ZZS-lijst omdat er een CLP-zelfklassificaties als CMR 1A of 1B door bedrijven is. Het bevoegd gezag kan daarom overwegen om deze stof als ZZS te beschouwen en een MVP stofklasse met bijbehorende emissiegrenswaarde te hanteren.

Let op!

Geprint op: 25-4-2024 om: 03:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm benzaldehyde
(100-52-7)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 170 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 7,5 µg/l

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-4-2024 om: 03:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
benzaldehyde
(100-52-7)
UN-nummer 1990
Benaming en beschrijving 3.1.2 BENZALDEHYDE
Klasse 2.2 9
Classificatiecode 2.2 M11
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 9
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T2
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBV
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 90

Voetnoten

Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
milieugevaarlijke stof of diverse gevaarlijke stoffen.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
benzaldehyde
(100-52-7)
UN-nummer 1990
Benaming en beschrijving 3.1.2 BENZALDEHYDE
GEVI-code 90
Stofindeling weg en spoor LNR
Stofindeling water LNR

Voetnoten

milieugevaarlijke stof, of diverse gevaarlijke stoffen
Vloeistof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 maart 2024

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.