benzaldehyde | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 12:09 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Benzaldehyde

Stofgegevens

 
Stofnaam
benzaldehyde
Engelse naam
benzaldehyde
CAS-nummer
100-52-7
UN-nummer
1990
EG-nummer
202-860-4
Aquo-code
BenAh
SIKB-id
1776
Molecuulformule
C7-H6-O
SMILES
C(=O)c1ccccc1
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van benzaldehyde
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS
Chemische stofgroep
aldehydes
ketonen

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 12:09 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
benzaldehyde
(100-52-7)
pZZS wegens CORAP CoRAP
Datum toevoeging 19-01-2018
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
benzaldehyde
(100-52-7)
Stofklasse voor luchtemissies gO.1
Grensmassastroom 100 g/uur
Emissiegrenswaarde 20 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

De weergegeven stofklasse staat in bijlage 12 van de Activiteitenregeling. Omdat deze stof op de lijst met potentiële ZZS staat kan het bevoegd gezag overwegen om in het kader van vergunningverlening voor luchtemissies de strengere stofklassen MVP1 of MVP2 te hanteren. Bij overschrijding van de Emissiegrenswaarde voor deze stofklassen kunt u de emissie toetsen aan het (af te leiden) MTR.

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 12:09 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm benzaldehyde
(100-52-7)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 7,5 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 12:09 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
benzaldehyde
(100-52-7)
UN-nummer 1990
Benaming en beschrijving 3.1.2 BENZALDEHYDE
Klasse 2.2 9
Classificatiecode 2.2 M11
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 9
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T2
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBV
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 90

Voetnoten

Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
milieugevaarlijke stof of diverse gevaarlijke stoffen.

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 12:09 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten