ftaalzuuranhydride Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 28/02/2024 om: 00:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Ftaalzuuranhydride

 
Stofgegevens
Stofnaam ftaalzuuranhydride
Engelse naam phthalic anhydride
CAS-nummer 85-44-9
UN-nummer 2214
EG-nummer 201-607-5
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code ftaalzrahdde
SIKB-id 3849
Molecuulformule C8-H4-O3
SMILES O=C1OC(=O)C2=C1C=CC=C2
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 28/02/2024 om: 00:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
ftaalzuuranhydride
(85-44-9)
pZZS wegens ARN ARN
Datum toevoeging 20-04-2021
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
ftaalzuuranhydride
(85-44-9)
Stofklasse voor luchtemissies S
Emissiegrenswaarde 3 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt binnen het REACH kader onderzocht op ZZS eigenschappen maar staat niet op de potentiele ZZS-lijst omdat er een CLP-zelfklassificaties als CMR 1A of 1B door bedrijven is. Het bevoegd gezag kan daarom overwegen om deze stof als ZZS te beschouwen en een MVP stofklasse met bijbehorende emissiegrenswaarde te hanteren.

Let op!

Geprint op: 28/02/2024 om: 00:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 28/02/2024 om: 00:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ftaalzuuranhydride
(85-44-9)
UN-nummer 2214
Benaming en beschrijving 3.1.2 FTAALZUURANHYDRIDE met meer dan 0,05% maleïnezuuranhydride
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 C4
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 8
Bijzondere bepalingen 3.3 169
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN SGAV
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP7 VC1 VC2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80

Voetnoten

Bijtende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
Ftaalzuuranhydride in vaste vorm en tetrahydroftaalzuuranhydriden met ten hoogste 0,05% maleïnezuuranhydride zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR. Ftaalzuuranhydride met ten hoogste 0,05% maleïnezuuranhydride, in gesmolten toestand, bij een temperatuur hoger dan het vlampunt, moet worden ingedeeld onder UN-nummer 3256.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
bijtende of zwak bijtende stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
ftaalzuuranhydride
(85-44-9)
UN-nummer 2214
Benaming en beschrijving 3.1.2 FTAALZUURANHYDRIDE met meer dan 0,05% maleïnezuuranhydride
GEVI-code 80
Stofindeling weg en spoor SNR
Stofindeling water SNR

Voetnoten

bijtende of zwak bijtende stof
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten