EXPANDEERBARE POLYMEERKORRELS, die brandbare dampen ontwikkelen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 28/09/2023 om: 15:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

EXPANDEERBARE POLYMEERKORRELS, Die Brandbare Dampen Ontwikkelen

 
Stofgegevens
Stofnaam EXPANDEERBARE POLYMEERKORRELS, die brandbare dampen ontwikkelen
UN-nummer 2211
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 28/09/2023 om: 15:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 28/09/2023 om: 15:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 28/09/2023 om: 15:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
EXPANDEERBARE POLYMEERKORRELS, die brandbare dampen ontwikkelen
UN-nummer 2211
Benaming en beschrijving 3.1.2 EXPANDEERBARE POLYMEERKORRELS, die brandbare dampen ontwikkelen
Klasse 2.2 9
Classificatiecode 2.2 M3
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 GEEN
Bijzondere bepalingen 3.3 382 633 675
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3 B6 PP14
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE20
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP1 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV36
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 90

Voetnoten

Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
Expandeerbare polymeerkorrels kunnen vervaardigd zijn van polystyreen, polymethylmethacrylaat of een ander polymeer. Wanneer kan worden aangetoond dat ze geen brandbare dampen ontwikkelen die resulteren in een brandbare atmosfeer overeenkomstig beproeving U1 (beproevingsmethode voor stoffen die brandbare dampen kunnen ontwikkelen) van deel III, subsectie 38.4.4 van het Handboek beproevingen en criteria hoeven expandeerbare polymeerkorrels niet ingedeeld te worden onder dit UN-nummer. Deze beproeving moet alleen worden uitgevoerd wanneer niet-indeling van een stof wordt overwogen.
Colli en kleine containers die deze stof bevatten, moeten zijn voorzien van het volgende opschrift: “Weghouden van ontstekingsbronnen”. Dit opschrift moet in een officiële taal van het land van afzending worden gesteld en bovendien, indien die taal niet het Engels, Frans of Duits is, in het Engels, Frans of Duits, tenzij de eventuele overeenkomsten tussen de bij het vervoer betrokken landen anders bepalen.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
milieugevaarlijke stof of diverse gevaarlijke stoffen.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
EXPANDEERBARE POLYMEERKORRELS, die brandbare dampen ontwikkelen
UN-nummer 2211
Benaming en beschrijving 3.1.2 EXPANDEERBARE POLYMEERKORRELS, die brandbare dampen ontwikkelen
GEVI-code 90
Stofindeling weg en spoor SNR
Stofindeling water SNR

Voetnoten

milieugevaarlijke stof, of diverse gevaarlijke stoffen
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten