cyclohexylamine Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-6-2024 om: 18:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

cyclohexylamine

 
Stofgegevens
Stofnaam cyclohexylamine
Engelse naam cylohexylamine
CAS-nummer 108-91-8
UN-nummer 2357
EG-nummer 203-629-0
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Synoniem cyclohexamine
Molecuulformule C6-H13-N
SMILES NC1CCCCC1
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst RIVM stofadviezen
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 22-6-2024 om: 18:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
cyclohexylamine - VERWIJDERD VAN LIJST
(108-91-8)
Datum verwijdering 11-9-2018
Reden verwijdering Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof is van de lijst met potentiële ZZS verwijderd omdat de beoordeling onder REACH niet meer tot opname op de ZZS-lijst leidt. Dit gebeurt als de uiteindelijke classificatie van een stof niet voldoet aan REACH artikel 57 criteria of als er bij de afronding van een beoordeling geen regulatoire acties worden voorgesteld.

1:

Het bevoegd gezag kan dit stofadvies opvragen via de helpdesk van deze website.

Let op!

Geprint op: 22-6-2024 om: 18:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm cyclohexylamine
(108-91-8)
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min 7,5 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min 65 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min 680 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min 7,5 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min 45 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min 470 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 7,5 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 36 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 370 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA) 8,4 mg/m3

Toelichtende voetnoot

133:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

134:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

135:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

136:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

137:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

138:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

152:

De level of distinct odour awareness (LOA) geeft de luchtconcentratie van een stof waar de geur van de stof duidelijk wordt waargenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-6-2024 om: 18:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
cyclohexylamine
(108-91-8)
UN-nummer 2357
Benaming en beschrijving 3.1.2 CYCLOHEXYLAMINE
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 CF1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 3+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 83

Voetnoten

Bijtende stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
bijtende of zwak bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen).
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
cyclohexylamine
(108-91-8)
UN-nummer 2357
Benaming en beschrijving 3.1.2 CYCLOHEXYLAMINE
GEVI-code 83
Stofindeling weg en spoor LF1
Stofindeling water NR

Voetnoten

bijtende of zwak bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen)
Brandbare vloeistof klasse 1
Niet relevant
CMR-stoffen SZW
cyclohexylamine
(108-91-8)
Specifieke naam op SZW-lijst cyclohexylamine
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten