CHLOORZUUR Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21/09/2023 om: 17:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CHLOORZUUR

 
Stofgegevens
Stofnaam CHLOORZUUR
Engelse naam chloric acid
CAS-nummer 7790-93-4
UN-nummer 2626
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Molecuulformule Cl-H-O3
SMILES O[Cl](=O)=O
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 21/09/2023 om: 17:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 21/09/2023 om: 17:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 21/09/2023 om: 17:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
CHLOORZUUR
(7790-93-4)
UN-nummer 2626
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHLOORZUUR, OPLOSSING IN WATER met ten hoogste 10% chloorzuur
Klasse 2.2 5.1
Classificatiecode 2.2 O1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 5.1
Bijzondere bepalingen 3.3 613
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P504 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU3
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV24
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 50

Voetnoten

Oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
Chloorzuur in oplossing met meer dan 10% chloorzuur of mengsels van chloorzuur met een andere vloeistof dan water zijn niet ten vervoer toegelaten.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
oxiderende (verbranding bevorderende) stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
CHLOORZUUR
(7790-93-4)
UN-nummer 2626
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHLOORZUUR, OPLOSSING IN WATER met ten hoogste 10% chloorzuur
GEVI-code 50
Stofindeling weg en spoor NR
Stofindeling water NR

Voetnoten

oxiderende (verbranding bevorderende) stof
Niet relevant
Niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten