CHLOORFORMIATEN Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 02/03/2024 om: 07:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CHLOORFORMIATEN

 
Stofgegevens
Stofnaam CHLOORFORMIATEN
UN-nummer 2742
3277
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 02/03/2024 om: 07:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 02/03/2024 om: 07:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 02/03/2024 om: 07:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
CHLOORFORMIATEN CHLOORFORMIATEN
UN-nummer 2742
3277
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHLOORFORMIATEN, GIFTIG, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G.
CHLOORFORMIATEN, GIFTIG, BIJTEND, N.E.G.
Klasse 2.2 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 TFC
TC1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
II
Etiketten 5.2.2 3+6.1+8 6.1+8
Bijzondere bepalingen 3.3 274 561 274 561
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 100 ml
100 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC01
P001 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2
T8
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3
TP2 TP28
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S9 S19
S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 638 68

Voetnoten

Giftige stoffen
Giftige stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Chloorformiaten met overwegend bijtende eigenschappen zijn stoffen van klasse 8.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Chloorformiaten met overwegend bijtende eigenschappen zijn stoffen van klasse 8.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 2,65 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 2,65 bar of minder aanvaardbaar is.
giftige stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen), bijtend.
giftige stof, bijtend.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
CHLOORFORMIATEN CHLOORFORMIATEN
UN-nummer 2742
3277
Benaming en beschrijving 3.1.2 CHLOORFORMIATEN, GIFTIG, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G.
CHLOORFORMIATEN, GIFTIG, BIJTEND, N.E.G.
GEVI-code 638 68
Stofindeling weg en spoor LF2/LT* LT*
Stofindeling water LF2/LT* LT*

Voetnoten

giftige stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen), bijtend
giftige stof, bijtend
Brandbare vloeistof klasse 2 / Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Brandbare vloeistof klasse 2 / Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten