butylmercaptaan | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 7:50 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Butylmercaptaan

Stofgegevens

 
Stofnaam
butylmercaptaan
CAS-nummer
109-79-5
UN-nummer
2347
EG-nummer
203-705-3
Aquo-code
1C4atol
SIKB-id
2890
Synoniem
1-butaanthiol
n-butaanthiol
Molecuulformule
C4-H10-S
SMILES
C(CC)CS
Functionele stofgroep
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 7:50 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 7:50 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm butylmercaptaan
(109-79-5)
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 0,01 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 100 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 500 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 7:50 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
butylmercaptaan
(109-79-5)
UN-nummer 2347
Benaming en beschrijving 3.1.2 BUTYLMERCAPTAAN
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBF
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 33

Voetnoten

Brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C).

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 7:50 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten