butaandion | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 4:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Butaandion

Stofgegevens

 
Stofnaam
butaandion
Engelse naam
butanedione
CAS-nummer
431-03-8
UN-nummer
2346
EG-nummer
207-069-8
Aquo-code
23C4aDon
SIKB-id
2890
Synoniem
diacetyl
2,3-butaandion
butaan-dion
Molecuulformule
C4-H6-O2
SMILES
C(C(C)=O)(C)=O
Functionele stofgroep
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ADR
Lijst Potentiële ZZS

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 4:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
butaandion
(431-03-8)
pZZS wegens RMOA RMOA
Datum toevoeging 11-09-2018
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 4:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm butaandion
(431-03-8)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,07 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 0,36 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 0,1 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 100 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 500 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

11:

tijdgewogen gemiddelde

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 4:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
butaandion
(431-03-8)
UN-nummer 2346
Benaming en beschrijving 3.1.2 BUTAANDION (diacetyl)
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBF
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 33

Voetnoten

Brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C).

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 4:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten